فروش AKD

بهدخت حسینی: ۰۲۱۴۴۲۰۴۰۵۱-۴۴۲۰۴۰۳۳-۴۴۲۲۹۱۹۳

پلیمر A.K.D ( Alkyl Ketene Dimer )ماده ای است جهت کاهش جذب آب کاغذ که به دو صورت داخل خمیر(Internal) و آهار سطحی (External) مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده درمقایسه با سایر افزودنیهای مشابه از کارایی بالاتری برخوردار است .

بهدخت حسینی

خراسان رضوی > فریمان

۰۲۱۴۴۲۰۴۰۵۱-۴۴۲۰۴۰۳۳-۴۴۲۲۹۱۹۳

Email

تعداد بازدید: ۳۶۹

به روز رسانی: امروز ۱۶:۰۰

شناسه آگهی: ۹۹۹۰۷۹